Batheaston Primary

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....

Batheaston Scarecrow Trail

Take a stroll around the village to find 42 scarecrows in a hero and villain themed trail. Maps available from Robbie's Plaice....